Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar

Altı üyeli olarak kurulan Avrupa Birliği (AB)’nin, zaman içinde bir yandan üye sayısı artmış, diğer yandan ekonomik entegrasyonun daha ileri aşamalarına geçmiştir. Bu gelişmelere paralel olarak, hem AB müktesebatı genişlemiş hem de AB kurumlarının yetkisi artmıştır ve sonuçta AB alanı giderek daha da karmaşıklaşmıştır.

Bu durum, AB’nin yapısını ve işleyişini kapsamlı şekilde sunan bir ders kitabının hazırlanmasını oldukça zorlaştırmıştır. İncelemekte olduğunuz kitap ile Türkçe literatürdeki bu eksiğin tamamlanmasına katkıda bulunulması amaçlanarak, AB’nin karmaşık yapısını, hem kapsamlı şekilde hem de kolay anlaşılabilir bir dille açıklayan bir ders kitabı hazırlanmıştır. Kitabı, benzerlerinden ayıran iki önemli özelliği bulunmaktadır;

Birincisi, AB’nin temel konularını tarihçeden bütünleşme teorilerine, kurumsal yapıdan politikalara uzanan geniş bir yelpazede incelemesidir. Bu nedenle bu kitap, ele alınan konuların çeşitliliği yönüyle, Türkçe literatürdeki bugüne kadar AB konusunda hazırlanmış en kapsamlı çalışma olmuştur.

Kitabın ikinci önemli özelliği ise, kitabın her bir bölümünün kendi konusunun uzmanı akademisyenlerce kaleme alınmış ve her bölümün tamamlayıcı bilgilerle zenginleştirilmiş olmasıdır.

Bu nedenle kitap, sadece lisans ve lisansüstü öğrencilerine değil, kamu ve özel sektör kurumlarında, sivil toplum kuruluşlarında AB alanında çalışanlara ve AB konusunda bilgisini artırmak isteyenlere hitap etmektedir.

Konu Başlıkları
Tarihçe
Bütünleşme Teorileri
Kurumlar
Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Zirvesi
Bakanlar Konseyi (Konsey), Avrupa Komisyonu
Avrupa Birliği Adalet Divanı, Avrupa Merkez Bankası, Sayıştay Politikalar
Avrupa Birliğinde Politika Yapımı, İç Pazar, Ekonomik ve Parasal Birlik
Rekabet Politikası, Tarım Politikası, Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
Sosyal Politika, Tüketicinin Korunması, Çevre Politikası
Enerji Politikası, Dış Ticaret Politikası, Ortak Dış Politika ve Güvenlik Politikası
Diğer Konular
Genişleme, Avrupalılaşma, Demokratikleşme, İnsan Hakları
Archives Prior to March 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *